Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że w zakładce PRACA w GOPS jest zamieszczona informacja o wynikach naboru.

Apel o pomoc dla Zuzi

pomoc

Konto specjalne dla poszkodowanych w wyniku pożaru w Smogorzowie

Apel do mieszkańców Gminy Puławy

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc dla pokrzywdzonej rodziny. Dnia 18 grudnia 2012 r. w wyniku pożaru uległ spaleniu budynek mieszkalny w miejscowości Smogorzów, którego właścicielem była Pani Dorota Paździor.  W budynku tym zamieszkiwały 2 rodziny z dziećmi.

Celem umożliwienia odbudowy poszkodowanym spalonego domu, zostało uruchomione konto specjalne dla Pani Doroty Paździor, na które można dokonywać indywidualnych wpłat.


BGŻ S.A. Odział Puławy  Nr 85 2030 0045 1110 0000 0254 7250  z dopiskiem Dorota Paździor.

Za każdą okazaną pomoc ludziom dobrej woli składamy serdeczne podziękowania.

Komitet Organizacyjny
powołany przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach

 

Wigilia 2012 dla osób starszych i samotnych
W dniu 14 grudnia 2012 roku po raz pierwszy odbyła się kolacja wigilijna z udziałem osób starszych, samotnych i bezdomnych. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Wójt Gminy Puławy oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. Wszystkim osobom zaproszonym życzenia Bożonarodzeniowe złożyli: Pan Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy, Pani Dorota Osiak – Przewodnicząca Rady Gminy Puławy, ks. Marek Kucharski, Pani Wiesława Pyda – Kierownik GOPS. Uczestnicy wigilijnego spotkania dzielili się opłatkiem i wspólnie kolędowali. Dostarczyło ono wielu wzruszeń i emocji oraz pokazało, że taka Wigilia potrzebna jest osobom samotnym i starszym, które czują się opuszczone. Spotkanie uświetnił występ dzieci z Młodzieżowego Ośrodka Kultury – dzieci ze szkół w Gołębiu i Górze Puławskiej śpiewały piękne kolędy.
Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie wszystkim zaangażowanym, a w szczególności:
- Panu Zbigniewowi Barankiewicz wraz z Panią Ewą Rodzik za przygotowanie oprawy muzycznej,
- Piekarni Abramowicz z Klikawy oraz Piekarni „Nad Gruszką” w Gołębiu za udzieloną pomoc rzeczową,
- Firmie MAX BUS z Opatkowic za pomoc w dotarciu osób zaproszonych na miejsce spotkania.
Jednocześnie pragniemy gorąco podziękować Uczestnikom naszego spotkania wigilijnego za skorzystanie z naszego zaproszenia i przybycie na to wspólne kolędowanie.
Z podziękowaniem
Wójt Gminy Puławy i pracownicy GOPS

 

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

http://www.mopslukow.pl/img/pomoc.jpg
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, jak co roku włączył się w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Akcja prowadzona jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej. Tegoroczna Wielka Uliczna Zbiórka Darów odbyła się
2 grudnia 2012 r. Do akcji włączyły się dzieci, młodzież i nauczyciele ze szkół z terenu Gminy Puławy.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach przy czynnym udziale wolontariuszy zbierali zabawki, słodycze, artykuły szkolne, środki czystości oraz żywność o długotrwałej przydatności do spożycia. W trakcie akcji nie były zbierane jakiekolwiek środki pieniężne. Produkty zbierane w czasie akcji znalazły się w paczkach gwiazdkowych dla dzieci z ubogich rodzin z terenu Gminy Puławy.

                               Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że do dnia 21 grudnia 2012 roku można składać wnioski o dożywanie dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli oraz szkół ponadgimnazjalnych na okres od stycznia 2013 roku
do czerwca 2013 roku.
Wnioski (druk do pobrania) o dożywianie można składać w siedzibie Ośrodka. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wszystkich dochodach netto członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (druk do pobrania).
Aktualnie kryterium uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy stanowi kwotę
684,00 zł netto na każdą osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzenie Ośrodka lub pod nr tel.  81 889 05 07, 81 889 05 08.

 

W związku z orgaznizowaną kolacją wigilijną przez GOPS Puławy zwracamy się do sołtysów poszczególnych miejscowości o wskazanie osób samotnych i starszych, które nie są świadczeniobiorcami tutejszego Ośrodka, a będą wyrażały chęć uczestnictwa w kolacji wigilijnej o kontakt z Ośrodkiem (bezpośrednio lub pod
nr telefonu: 81 889 05 06, 81 889 05 07).
Za okazaną pomoc i wsparcie w tym przedsięwzięciu składamy Państwu serdeczne podziękowania.


Kierownik i pracownicy GOPS

 

wigilia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach wzorem lat ubiegłych w okresie zimowym podejmuje szereg działań związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych, które w sposób szczególny narażone są na działanie niskich temperatur. Tutejszy Ośrodek obejmuje w/w grupy zarówno pomocą finansową i rzeczową, jak i w formie usług opiekuńczych. Ponadto osoby te mogą otrzymać pomoc w formie artykułów żywnościowych wydawanych przez tutejszy Ośrodek za pośrednictwem Banku Żywności w Lublinie. Osoby bezdomne lub posiadające trudne warunki mieszkaniowe mają możliwość pobytu w Schronisku im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn w Puławach, z którym na co dzień współpracuje Ośrodek.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do sołtysów, bezpośrednich sąsiadów, osób będących w potrzebie do informowania pracowników GOPS Puławy
w przedmiotowej sprawie.
Za okazaną życzliwość oraz wrażliwość i troskę o wszystkich mieszkańców naszej Gminy składamy serdeczne podziękowania.

Kierownik i pracownicy GOPS Puławy

 

KONFERENCJA
„WIDZĘ. REAGUJE. POMAGAM.
 – interdyscyplinarność w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że w dniu 3 października 2012 roku Wójt Gminy Puławy oraz pracownicy GOPS uczestniczyli w konferencji pt. „WIDZĘ. REAGUJE. POMAGAM.– interdyscyplinarność w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.
Organizatorem w/w konferencji był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem konferencji było podniesienie wiedzy i kompetencji niezbędnych do podejmowania skutecznych działań w obszarze pomocy i interwencji na rzecz osób dotkniętych problemem przemocy.
Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Puławy.

 

Zapraszamy do składania ofert na zamówienie publiczne:
Organizacja i przeprowadzenie kursów w n/w zakresie

● Część 1 - „Księgowość z elementami kadr i płac”

● Część 2 - „Pracownik administracyjno-biurowy”

● Część 3 - „Kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej i artystycznym pakowaniem prezentów”

● Część 4 - „Prawo jazdy kat. B”

● Część 5 - „Prawo jazdy kat.C/E wraz z uprawnieniami na przewóz rzeczy oraz badaniami

lekarskimi”

● Część 6 - „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminalu kart płatniczych”

● Część 7 - „Operator koparko-ładowarki klasy III”

● Część 8 - „Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci”

● Część 9 - „Kucharz - żywienie zbiorowe”

● Część 10 - „Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów –

metodą MAG i spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych – metodą TIG”

● Część 11 - „Obsługa imprez okolicznościowych z małą gastronomią i modułem kasy fiskalnej”
beneficjentów ostatecznych projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy" realizowanego przez GOPS w Puławach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa dnia 03.09.2012r. o godz. 14.30.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajdują się w zakładce PRZETARGI 2012.

 

POMOC W FORMIE OBIADÓW

GOPS Puławy informuje rodziców o możliwości ubiegania się o pomoc w formie obiadów na okres wrzesień 2012 - grudzień 2012 dla dzieci w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i w Przedszkolu oraz uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

Wnioski należy składać w pokojach nr. 107, 108 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

UWAGA!!!

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie, gdy dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt2 ustawy o pomocy społecznej przy spełnieneiu conajmniej jednej z przesłanek zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. niepełnosprawność, wielodzietność, bezrobocie, choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych.

Do wniosku (wniosek do pobrania) o przyznanie pomocy w formie sfinansowanie kosztów obiadów należy dołączyć oryginały dokumentów:

- zaświadczenie o zarobkach "netto" z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (formularz do pobrania)

- decyzję od świadczeń emerytalno rentowych w przypadku pobierania świadczenia;

- nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu gminy w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego;

- decyzje o pobieranych świadczeniach rodzinnych;

oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny (np: rachunki za leki, zaświadczenia lekarskie o długotrwałej chorobie)

Kierownik GOPS Puławy

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.10.2012r. do 30.09.2013 r. są przyjmowane  od dnia 01 sierpnia 2012 r. natomiast wnioski
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od 01.11.2012 r, do 31.10.2013 r. będą przyjmowane od 01 września 2012 r.
Druki wniosków oraz bliższe informację można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach, pok. 306, tel. (81) 889 05 36 lub 512 430 194.

Anna Madejska
insp. ds. świadczeń rodzinnych

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, iż w okresie od 16 czerwca 2012 roku rozpoczynają się szkolenia Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego
pt. „EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE PUŁAWY”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Szkolenia te będą realizowane do dnia 30 czerwca 2012 .... (Cały artykuł)

Pozostała treść

W dniach 1-3 lipca w Górze Puławskiej odbędą się obchody I Święta Truskawek pod patronatem wójta gminy Puławy.

W trakcie obchodów, które potrwają od piątku organizatorzy przewidzieli szereg niespodzianek i wydarzeń, które powinny zaciekawić nie tylko plantatorów tych owoców, ale takze mieszkańców gminy i powiatu puławskiego.

trupro