Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: xxxx.xx.xx
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:
– niektóre elementy graficzne nie są opatrzone tekstem alternatywnym,
– niektóre z zamieszczonych plików nie są dostępne cyfrowo.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W sprawie dostępności strony prosimy kontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu +48 (81) 889-05-19 w godzinach pracy Ośrodka (pon.-pt. 7:30-15:30) lub drogą e-mailową na adres: gops@gops.pulawy.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu do ww. podmiotu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Organ nadzorujący:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach,
ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy,
e-mail: twlodek@gops.pulawy.pl
telefon: 81 889 05 10.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i obsługa osób z niepełnosprawnościami:

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, który znajduje się w czterokondygnacyjnym budynku Urzędu Gminy Puławy prowadzi jedno wejście zlokalizowane od strony ulicy Dęblińskiej.
Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz klatka schodowa i korytarz zapewniający przejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Na parterze naprzeciwko wejścia znajduje się Biuro Obsługi Klienta, co zapewnia możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wchodzenia na kolejne kondygnacje.
Budynek nie posiada windy, na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową odbywa się poprzez Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane na parterze budynku. Klient może tam zostawić dokumenty bądź prosić o skontaktowanie się z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który po zejściu na parter umożliwi pełne załatwienie sprawy bez konieczności wchodzenia na pozostałe kondygnacje budynku.