Rząd ławek szkolnych po prawej i lewej stronie, na środku pod ścianą biurko nauczyciela i biała tablica do pisania.

Stypendium szkolne to pomoc polegająca na pokryciu kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub pokrycia wydatków poniesionych na zakup towarów i usług związanych z jego edukacją.

Stypendium przysługuje:
• uczniom szkół publicznych, szkół niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu spełnienia obowiązku nauki – nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia;

Stypendium przysługuje jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528 zł netto przy jednoczesnym występowaniu przynajmniej jednej z przesłanek tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnoletniego lub pełnoletnie uczeń w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów do 15 października danego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie terminu. W takim wypadku należy dołączyć pisemne uzasadnienie przekroczenia terminu.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający jego złożenie.

WAŻNE! Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy, ewentualnie oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (wzór zaświadczenia do pobrania w formularzach na dole strony);
 2. w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy;
 3. w przypadku otrzymywania alimentów, a także przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów bądź oświadczenie strony;
 4. w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornika) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 5. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  • na zasadach ogólnych: zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy a jeżeni działalność jest prowadzona od bieżącego roku oświadczenie strony o kwocie dochodu netto/brutto, dowody opłacania składek w ZUS,
  • opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie strony o osiągniętym dochodzie netto/brutto oraz dowody opłacania składek w ZUS;
 6. w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 7. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  nakaz płatniczy ewentualnie zaświadczenie lub oświadczenie strony o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych, dowód opłacania składki KRUS za III kwartał;
 8. w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej:
  zaświadczenie szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Do dochodu nie wlicza się:

• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
• świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

UWAGA! Od momentu uzyskania prawa do świadczenia, na osobie pobierającej ciąży obowiązek zgłaszania wszelkich zmian, które mają wpływ na prawo do jego pobierania (np. zwiększenie dochodu w rodzinie, skreślenie z listy uczniów szkoły, otrzymanie innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, zmiana miejsca zamieszkania ucznia – poza teren gminy Puławy). Niezgłoszenie zmiany sytuacji może powodować konieczność zwrotu świadczeń, które zostały pobrane nienależnie.

Poniżej szczegółowe zasady rozliczania stypendiów:

 Spis wydatków podlegających refundacji oraz zasady ich rozliczania (60 kB, PDF)

FORMULARZE

AKTY PRAWNE