Rząd ławek szkolnych po prawej i lewej stronie, na środku pod ścianą biurko nauczyciela i biała tablica do pisania.

Zasiłek szkolny to pomoc pieniężna przyznawana uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wystąpienie zdarzenia losowego, które powoduje trudną sytuację materialną musi być udokumentowane.

WAŻNE! Wniosek o zasiłek szkolny wraz z załączonymi dokumentami składa się po zaistnieniu zdarzenia losowego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę skutki zdarzenia losowego oraz sytuację życiową rodziny ucznia. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego albo jako pokrycie kosztów zakupu towarów lub usług, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

FORMULARZE

AKTY PRAWNE