„500+” czyli świadczenie wychowawcze to 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 r.ż.
Świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko przysługuje bez względu na dochód rodziny. Aby uzyskać świadczenie także na pierwsze (lub jedyne) dziecko należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 800 zł lub – gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne – 1200 zł netto na osobę w rodzinie.

Należy pamiętać, że w rozumieniu ustawy pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat.

Nie można pobierać świadczenia wychowawczego na dziecko, które jest w związku małżeńskim lub ma własne dziecko, a także jeśli przebywa ono w pieczy zastępczej lub instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie (np. zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy).

Osoby samotnie wychowujące dziecko, które nie mają zasądzonych alimentów lub innego dokumentu przyznającego alimenty potwierdzonego przez sąd (np. ugody lub aktu notarialnego), nie mogą uzyskać świadczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy m.in. rodzic dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany czy sąd oddalił powództwo o przyznanie alimentów.

DOCHÓD RODZINY:

Dla wniosków złożonych do 30 września 2019 r. rokiem bazowym jest rok 2017 i z tego roku liczony jest dochód podstawowy.
Sytuację dochodową z roku bazowego zawsze należy porównać z sytuacją dochodową w momencie składania wniosku.
Jeśli w momencie składania wniosku nie ma już jakiegoś dochodu, który występował w 2017 roku, znaczy to, że nastąpiła utrata dochodu i dochód z 2017 roku nie jest wliczany. Jeśli w momencie składania wniosku jest dochód, którego nie było w 2017 roku lub jakiś dochód pojawił się nie od początku ale w trakcie 2017 r., znaczy to, że nastąpiło uzyskanie dochodu i wlicza się on do dochodu rodziny.

UWAGA! Nie każda zmiana sytuacji dochodowej jest utratą czy uzyskaniem dochodu. Uzyskaniem dochodu są wyłącznie następujące sytuacje:

• zakończenie urlopu wychowawczego
• otrzymanie zasiłku lub innego stypendium (np. stażu) dla bezrobotnych
• podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym także zmiana pracodawcy)
• założenie działalności gospodarczej
• otrzymanie zasiłku macierzyńskiego z KRUS
• otrzymanie zasiłku macierzyńskiego z ZUS, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługują po utracie zatrudnienia
• otrzymanie emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
• otrzymanie świadczenia rodzicielskiego
• otrzymanie stypendium doktoranckiego

Podobnie, utratą dochodu są wyłącznie następujące sytuacje:

• przejście na urlop wychowawczy
• utrata zasiłku lub stypendium (np. stażu) dla bezrobotnych
• zakończenie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym także przejście do innego pracodawcy)
• wyrejestrowanie działalności gospodarczej
• zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego z KRUS
• zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego z ZUS, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługiwały po utracie zatrudnienia
• utrata emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
• zakończenie pobierania świadczenia rodzicielskiego
• zakończenie pobierania stypendium doktoranckiego
• utrata zasądzonych alimentów lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu śmierci osoby zobowiązanej do tych świadczeń

W sytuacji utraty dochodu zawsze należy przedstawić wszystkie PIT-y za 2017 r. a także wszystkie świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia lub oświadczenie, które potwierdzą okres, w jakim dany dochód był uzyskiwany. Przy uzyskaniu dochodu w trakcie 2017 r. należy dostarczyć PIT z 2017 r. oraz nowe umowy, zaś przy uzyskaniu dochodu po 2017 r.nowe umowy, a także zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach za kolejny miesiąc od uzyskania dochodu.

Osoby, które przez cały rok bazowy i później – aż do momentu złożenia wniosku uzyskiwały ciągłe dochody z tych samych tytułów (np. praca u tego samego pracodawcy) nie muszą dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających ich dochody.

WAŻNE! Jeżeli po utracie zatrudnienia (lub innej pracy zarobkowej) lub po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, w ciągu 3 miesięcy powróci się do tego samego pracodawcy lub rozpocznie się nową działalność gospodarczą dochód z tych tytułów traktowany będzie jako ciągłość.

Do dochodu rodziny wlicza się:

• dochód rozliczany w Urzędzie Skarbowym – organ sam pobiera tę informację
gospodarstwo rolne (obszar minimum 1 ha przeliczeniowy lub 1 ha fizyczny bądź udziały z takiej powierzchni) – należy wykazać powierzchnię na oświadczeniu, w formie nakazu płatniczego lub zaświadczenia,
dochody opodatkowane w formie ryczałtu lub karty podatkowej – należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
dochody inne niż opodatkowane na ogólnych zasadach – wymienione w załączniku nr ZSR-05 (m.in. stypendia, alimenty, zasiłki chorobowe z KRUS).

Szczegółowe informacje znajdują się we wniosku.

UWAGA! Świadczenie przyznawane jest na okres zasiłkowy (od 1 października do 30 września kolejnego roku). Od momentu uzyskania prawa do świadczenia, na osobie pobierającej ciąży obowiązek zgłaszania wszelkich zmian, które mają wpływ na prawo do jego pobierania (np. uzyskanie nowego dochodu, zmianę pracodawcy, zmiany w składzie rodziny czy wyjazd członka rodziny do pracy za granicę)! Niezgłoszenie zmiany może powodować konieczność zwrotu świadczeń.

Formularze

 WNIOSEK 500+

  Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym_ZSW-01

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego_ZSW-03

  Podanie o wydanie zaświadczenia

 Zaświadczenie o zarobkach

 Zmiana numeru konta

  Oświadczenie na wniosek strony

Akty prawne