Rozsypane, kolorowe przybory szkolne.

BECIKOWE:

„Becikowe” czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, to świadczenie przysługujące po narodzinach dziecka, które wynosi 1000,00 zł jednorazowo na każde urodzone dziecko.

Aby otrzymać świadczenie trzeba posiadać zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, które potwierdza opiekę medyczną od przynajmniej 10 tygodnia ciąży oraz spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub objęcia go opieką (prawną lub faktyczną).

Osoby samotnie wychowujące dziecko, które nie mają zasądzonych alimentów lub innego dokumentu przyznającego alimenty potwierdzonego przez sąd (np. ugody lub aktu notarialnego), nie mogą uzyskać świadczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy m.in. rodzic dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany czy sąd oddalił powództwo o przyznanie alimentów.

DOCHÓD RODZINY:

Dla wniosków złożonych do 31 października 2024 r. rokiem bazowym jest rok 2022 i z tego roku liczony jest dochód podstawowy.
Sytuację dochodową z roku bazowego zawsze należy porównać z sytuacją dochodową w momencie składania wniosku
.
Jeśli w momencie składania wniosku nie ma już jakiegoś dochodu, który występował w 2022 roku, znaczy to, że nastąpiła utrata dochodu i dochód z 2022 roku nie jest wliczany. Jeśli w momencie składania wniosku jest dochód, którego nie było w 2022 roku lub jakiś dochód pojawił się nie od początku ale w trakcie 2022 r., znaczy to, że nastąpiło uzyskanie dochodu i wlicza się on do dochodu rodziny.

UWAGA! Nie każda zmiana sytuacji dochodowej jest utratą czy uzyskaniem dochodu. Uzyskaniem dochodu są wyłącznie następujące sytuacje:

  zakończenie urlopu wychowawczego
otrzymanie zasiłku lub innego stypendium (np. stażu) dla bezrobotnych
podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym także zmiana pracodawcy)
założenie działalności gospodarczej
otrzymanie zasiłku macierzyńskiego z KRUS
otrzymanie zasiłku macierzyńskiego z ZUS, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługują po utracie zatrudnienia
otrzymanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
otrzymanie świadczenia rodzicielskiego
otrzymanie stypendium doktoranckiego

Podobnie, utratą dochodu są wyłącznie następujące sytuacje:

przejście na urlop wychowawczy
utrata zasiłku lub stypendium (np. stażu) dla bezrobotnych
zakończenie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym także przejście do innego pracodawcy)
wyrejestrowanie działalności gospodarczej
zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego z KRUS
zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego z ZUS, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługiwały po utracie zatrudnienia
utrata zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
zakończenie pobierania świadczenia rodzicielskiego
zakończenie pobierania stypendium doktoranckiego
utrata zasądzonych alimentów lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu śmierci osoby zobowiązanej do tych świadczeń

W sytuacji utraty dochodu zawsze należy przedstawić wszystkie PITy za 2022 r. a także wszystkie świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia lub oświadczenie, które potwierdzą okres, w jakim dany dochód był uzyskiwany. Przy uzyskaniu dochodu w trakcie 2022 r. należy dostarczyć PIT z 2022 r. oraz nowe umowy, zaś przy uzyskaniu dochodu po 2022 r.nowe umowy, a także zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach za kolejny miesiąc od uzyskania dochodu.

Osoby, które przez cały rok bazowy i później – aż do momentu złożenia wniosku uzyskiwały ciągłe dochody z tych samych tytułów (np. praca u tego samego pracodawcy) nie muszą dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających ich dochody.

WAŻNE! Jeżeli po utracie zatrudnienia (lub innej pracy zarobkowej) lub po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, w ciągu 3 miesięcy powróci się do tego samego pracodawcy lub rozpocznie się nową działalność gospodarczą dochód z tych tytułów traktowany będzie jako ciągłość.

Do dochodu rodziny wlicza się:

• dochód rozliczany w Urzędzie Skarbowym oraz dochody opodatkowane w formie ryczałtu lub karty podatkowej – organ sam pobiera tę informację
• gospodarstwo rolne (obszar minimum 1 ha przeliczeniowy lub 1 ha fizyczny bądź udziały z takiej powierzchni) – należy wykazać powierzchnię w ha przeliczeniowych na oświadczeniu, w formie nakazu płatniczego lub zaświadczenia
• dochody inne niż opodatkowane na ogólnych zasadach – wymienione w załączniku nr ZSR-05 (m.in. stypendia, alimenty, zasiłki chorobowe z KRUS).

Szczegółowe informacje zawsze znajdą Państwo we wniosku.

Świadczenie rodzicielskie:

Świadczenie rodzicielskie to świadczenie przysługujące po narodzinach dziecka w wysokości 1000,00 zł miesięcznie dla osób, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego (lub świadczenia o podobnym charakterze) z innych źródeł, przyznawane bez względu na dochód.

Aby pobierać świadczenie nie można wykonywać pracy, która uniemożliwia osobistą opiekę nad dzieckiem, na które przyznane jest świadczenie.

Świadczenie przyznaje się na okres 52 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka, zaś przy urodzeniu bliźniaków lub więcej dzieci przy jednym porodzie, kwota świadczenia pozostaje taka sama, ale wydłuża się czas w którym pobiera się świadczenie.

Świadczenie może pobierać matka dziecka, a w szczególnych przypadkach także inne osoby – opiekun faktyczny, opiekun prawny czy ojciec dziecka.

Nie można pobierać świadczenia rodzicielskiego i świadczeń opiekuńczych jednocześnie, a także równocześnie świadczenia rodzicielskiego i dodatku do zasiłku rodzinnego w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym. W tych przypadkach, należy wybrać jedno z przysługujących świadczeń. Można natomiast pobierać jednocześnie świadczenie rodzicielskie i zasiłek dla bezrobotnych, ale wtedy kwota świadczenia będzie mniejsza o kwotę otrzymywanego zasiłku.

Każdą zmianę sytuacji, która ma wpływ na prawo do świadczenia (np. podjęcie zatrudnienia, wyjazd za granicę) należy jak najszybciej zgłosić. Niezgłoszenie zmiany sytuacji może powodować konieczność zwrotu świadczeń, które zostały pobrane nienależnie.

Formularze:

Akty prawne: