Palec wskazujący na rozrysowany na czarnej tablicy schemat strzałkowy.
flaga i godło RP

Program rządowy „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Puławy przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Puławy oraz umową zawartą z Wojewodą Lubelskim przewidziano, że w 2021 r. Program będzie realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 14 994 zł.

Całkowita wartość projektu: 14 944 zł.

Skorzystają z niego 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 14 dni każda.

Adresaci Programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uwaga: Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Uwaga: W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Na czym będzie polegać wsparcie?

Gmina Puławy będzie realizować wsparcie tylko w jednej z trzech form przewidzianych w Programie, tj. tylko w formie: nieodpłatnego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (limit do 14 dni) w:
a) ośrodku wsparcia,
b) w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym (np. w domu pomocy społecznej),
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu (np. zakład opiekuńczo-leczniczy itp.).

Limit kosztów: nie więcej niż 350 zł za dobę realizacji usługi (jednak Gmina zastrzega sobie prawo do wyboru tego podmiotu spośród świadczących dane usługi, który świadczy je w najkorzystniejszej cenie – obowiązek wynikający z art. 44 ustawy o finansach publicznych)

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad taką osobą samodzielny wybór: miejsca, o którym mowa powyżej pod lit. c, z zastrzeżeniem iż wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy.

Sposób zgłoszenia do Programu: złożenie Karty zgłoszenia (zob. załącznik) elektronicznie jako skan na adres e-mail: gops@gops.pulawy.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej albo osobiście w siedzibie GOPS w Puławach, ul. Dęblińska 4 (tel. 81 889-05-07). Termin: do 7 maja 2021 r.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziana do objęcia wsparciem, GOPS dokona kwalifikacji uczestników w następujący sposób:
– zostanie powołana komisja, w składzie 3 osób: 2 pracowników socjalnych oraz asystent rodziny;
– komisja dokona oceny kart zgłoszenia, w razie potrzeby nawiąże ze zgłaszającym kontakt telefoniczny i pracownik socjalny zaproponuje wizytę w miejscu zamieszkania, aby doprecyzować informacje objęte Kartą zgłoszenia
– komisja dokona oceny zgłoszeń kierując się zasadami przywołanymi powyżej, w tym – w razie potrzeby – także posiłkując się Kartą oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

Formularze do pobrania

Karta zgłoszenia do programu (12 kB, DOCX)

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (10 kB, DOCX)

Oświadczenie RODO (30 kB, DOC)