1 lipca 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniu wychowawczym (500+).

Po zmianach, świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 r. ż. bez względu na dochód rodziny. Przysługiwać będzie także osobom samotnie wychowującym dziecko, bez konieczności posiadania zasądzonych alimentów.

O świadczenie ubiegać się może rodzic na własne dziecko, które wspólnie z nim zamieszkuje oraz pozostaje na jego utrzymaniu, a także opiekun prawny i opiekun faktyczny dziecka.

Nowy okres świadczeniowy oraz nowe zasady przyznawania świadczenia rozpoczynają się z dniem 1 lipca 2019 r.

W lipcu nowe wnioski można składać wyłącznie elektronicznie (np. przez bank lub stronę www.empatia.mrpips.gov.pl ) zaś od 1 sierpnia – także w formie papierowej.

Wnioski złożone przed 1 lipca 2019 r. będą rozpatrywane według dotychczasowych zasad (kryterium dochodowe).

Aby uzyskać prawo do świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek do 30.09.2019 r. Złożenie wniosku po tym terminie skutkuje przyznaniem prawa do świadczenia od miesiąca, w którym wpłynie wniosek.

W nowym wniosku należy wnioskować zarówno na pierwsze dziecko, jak i na wszystkie dzieci w rodzinie do 18 roku życia uprawnione do świadczenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji – informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana na adres e-mail, a w przypadku jego braku informację tę będzie można uzyskać u pracowników ośrodka. W przypadku odmowy przyznania świadczenia informacja ta będzie przekazywana w formie decyzji, na wskazany we wniosku adres.

Nie można pobierać świadczenia wychowawczego na dziecko, które jest w związku małżeńskim lub ma własne dziecko, a także jeśli przebywa ono w pieczy zastępczej lub instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie (np. zakład poprawczy, zakład karny, młodzieżowy ośrodek wychowawczy).

Należy pamiętać także, że nowe świadczenie, pomimo braku kryterium dochodowego wciąż może być świadczeniem nienależnie pobranym, dlatego wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia (np. wyjazd za granicę członka rodziny lub rodzica dziecka) należy niezwłocznie zgłaszać do ośrodka.