Od dnia 1 grudnia 2022 r. gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny) mogą składać wnioski o dodatek elektryczny. Wnioski będzie można składać do dnia 1 lutego 2023 r w wersji papierowej w siedzibie GOPS (ul. Dęblińska 4) albo przez platformę e-PUAP (podpisane profilem zaufanym), natomiast wypłata ww. dodatku nastąpi do 31 marca 2023 r.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek ten wynosi 1 000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek
elektryczny wynosi 1 500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

UWAGA: Dodatek nie przysługuje w przypadku gdy gospodarstwo domowe wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą z mikroinstalacji (fotowoltaika).

UWAGA: W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

plik pdf Wniosek o dodatek elektryczny (123 kB, PDF)