Komu przysługuje pomoc?

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

FORMY POMOCY:

I. Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł na osobę.

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.
Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.

Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.
Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

Pomoc nie podlega wliczeniu do dochodu do celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Uznaje się, iż stanowi ona jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne przysługujące ze względu na złą sytuację materialną osoby lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Poniżej do pobrania dwujęzyczny (po polsku i po ukraińsku) wzór wniosku o jednorazowe świadczenie:
plik pdf Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie (509 kB, PDF).

 

II. Świadczenia z pomocy społecznej.

Jakie świadczenia pomocy społecznej mogą być przyznane obywatelom Ukrainy?

Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na przykład:
1) posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)
2) posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia (na podstawie art. 39 albo art. 48b ust. 2 lub 4), art. 48b ust. 5 pkt 2 nie stosuje się,
3) zasiłek okresowy,
4) usługi opiekuńcze,
5) mieszkanie chronione,
6) praca socjalna,
7) poradnictwo specjalistyczne,
8) interwencja kryzysowa.

Skład i dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

W przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

W jaki sposób złożyć wniosek o przyznanie pomocy?

Obywatel Ukrainy ubiegający się o pomoc składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, które jest częścią I Formularza kwalifikującego do przyznania pomocy.
Pomoc przysługuje również przebywającym legalnie na terytorium Polski obywatelom Ukrainy (a którzy nie są uprawnieni do świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 5 i 5a ustawy o pomocy społecznej oraz art. 29 specustawy), których członkowie rodziny powrócili na terytorium Ukrainy.
W postępowaniu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy.
Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne. Do składu rodziny obywatela Ukrainy nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium Ukrainy.
Materiały do pobrania:
Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy.

III. Pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, może być przyznana pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Komu przysługuje pomoc:

Pomoc jest przyznawana pod warunkiem spełniania przez obywatela Ukrainy kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 na podstawie odrębnych przepisów.
Program przewiduje regularność wydawania paczek, dlatego też, żywność z POPŻ kierowana jest do uchodźców, którzy planują osiedlić się w Polsce, na terenie Gminy Puławy.

IV. Świadczenia rodzinne.

Prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przyznawane jest odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?

Pomoc przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wnioski dot. udzielenia pomocy?

Wnioski o udzielenie ww. pomocy należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy