Żarzący się węgiel.

Dodatek węglowy – ustawowe wydłużenie terminu do załatwienia sprawy oraz wprowadzenie zasady „jeden dodatek na jeden adres”.

Dzisiaj (20 września 2022 r.) weszła w życie ustawa z 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która zmieniła ustawę z 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym w ten sposób, że:

1) termin na załatwienie wniosków o dodatek węglowy został przedłużony z 1 miesiąca do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

2) wprowadza zasadę „jeden dodatek na jeden adres”, tj. w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem; w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy; pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;

3) nakazuje Wójtowi weryfikowanie każdego wniosku co do faktu zamieszkiwania i prowadzenia gospodarstwa  domowego pod wskazanym adresem m. in. z bazą CEEB, deklaracjami śmieciowymi, świadczeniami rodzinnymi, bazą PESEL i rejestrem mieszkańców.