Palec wskazujący na rozrysowany na czarnej tablicy schemat strzałkowy.
flaga i godło RP

Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gmina Puławy przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Puławy oraz umową zawartą z Wojewodą Lubelskim przewidziano, że w 2021 r. Program będzie realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 23 842,50 zł.

Całkowita wartość projektu: 23 842,50 zł.

Skorzysta z niego 5 osób w wymiarze 10 godzin miesięcznie – w następujących kategoriach:
– dzieci w wieku do 16 r.ż.: 1 osoba x 10 godzin x 8 miesięcy = 80 godzin;
– osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności: 3 osoby x 10 godzin x 8 miesięcy = 240 godzin;
– osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 1 osoba x 10 godzin x 8 miesięcy = 80 godzin.

Adresaci Programu

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Kto może zostać asystentem?

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Kto nie może zostać asystentem?

a) osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu;

b) osoby będące członkami rodziny uczestnika Programu;

c) opiekunowie prawni uczestnika Programu.

Na czym będą polegać usługi asystenta?

W szczególności pomoc w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Asystenci otrzymają:

a) wynagrodzenie (nie więcej niż 40 zł całkowitego kosztu za godzinę zegarową);
b) ubezpieczenie OC lub NNW;
c) zwrot kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Program;
d) zwrot kosztów zakupu środków ochrony osobistej;
e) zwrot kosztów zakup za bilety wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne.

Uwaga: W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Sposób zgłoszenia do Programu: złożenie Karty zgłoszenia (zob. załącznik) elektronicznie jako skan na adres e-mail: gops@gops.pulawy.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej, albo osobiście w siedzibie GOPS w Puławach, ul. Dęblińska 4. Termin: do 30 czerwca 2021 r.

Uwaga: Osoba niepełnosprawna może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziana do objęcia wsparciem, GOPS dokona kwalifikacji uczestników w następujący sposób:
– zostanie powołana komisja, w składzie 3 osób: 2 pracowników socjalnych oraz asystent rodziny;
– komisja dokona oceny kart zgłoszenia, w razie potrzeby nawiąże ze zgłaszającym kontakt telefoniczny i pracownik socjalny zaproponuje wizytę w miejscu zamieszkania, aby doprecyzować informacje objęte Kartą zgłoszenia, w szczególności w zakresie ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania się;
– komisja dokona oceny zgłoszeń kierując się następującymi zasadami:
a) kierowania usług asystenta w pierwszej kolejności do osób wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (dotyczy dzieci do 16 r.ż. oraz osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności);
b) kierowania usług asystenta w pierwszej kolejności do osób, które posiadają nikłe wsparcie ze strony innych osób lub instytucji.

Formularze do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu (10 kB, DOCX)

Oświadczenie uczestnika – wskazanie asystenta (22 kB, DOCX)

Oświadczenie asystenta (23 kB, DOC)

Oświadczenie RODO (30 kB, DOC)