Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to pomoc finansowa osobom, które mając zasądzone alimenty nie mogą ich wyegzekwować.

Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, ale nie więcej niż 500 zł miesięcznie.

Warunkiem jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego i bezskuteczność tej egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy oraz spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 725 zł netto na osobę w rodzinie.
Należy pamiętać, że przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych z tego funduszu.

Świadczenia można pobierać do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 lat lub 25 lat (jeśli się uczy) bądź bez względu na wiek, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku osób uprawnionych w wieku do 18 lat o świadczenia ubiegają się rodzice, natomiast osoby pełnoletnie same składają wniosek o przyznanie świadczenia.

Nie można pobierać świadczeń z funduszu jeśli osoba uprawniona jest w związku małżeńskim lub przebywa w pieczy zastępczej lub instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie (np. zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy).

DOCHÓD RODZINY:

Dla wniosków złożonych do 30 września 2019 r. rokiem bazowym jest rok 2017 i z tego roku liczony jest dochód podstawowy.
Sytuację dochodową z roku bazowego zawsze należy porównać z sytuacją dochodową w momencie składania wniosku.
Jeśli w momencie składania wniosku nie ma już jakiegoś dochodu, który występował w 2017 roku, znaczy to, że nastąpiła utrata dochodu i dochód z 2017 roku nie jest wliczany. Jeśli w momencie składania wniosku jest dochód, którego nie było w 2017 roku lub jakiś dochód pojawił się nie od początku, ale w trakcie 2017 r., znaczy to, że nastąpiło uzyskanie dochodu i wlicza się on do dochodu rodziny.

UWAGA! Nie każda zmiana sytuacji dochodowej jest utratą czy uzyskaniem dochodu. Uzyskaniem dochodu są wyłącznie następujące sytuacje:

• zakończenie urlopu wychowawczego
• otrzymanie zasiłku lub innego stypendium (np. stażu) dla bezrobotnych
• podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym także zmiana pracodawcy)
• założenie działalności gospodarczej
• otrzymanie zasiłku macierzyńskiego z KRUS
• otrzymanie zasiłku macierzyńskiego z ZUS, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługują po utracie zatrudnienia
• otrzymanie emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
• otrzymanie świadczenia rodzicielskiego
• otrzymanie stypendium doktoranckiego

Podobnie, utratą dochodu są wyłącznie następujące sytuacje:

• przejście na urlop wychowawczy
• utrata zasiłku lub stypendium (np. stażu) dla bezrobotnych
• zakończenie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym także przejście do innego pracodawcy)
• wyrejestrowanie działalności gospodarczej
• zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego z KRUS
• zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego z ZUS, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługiwały po utracie zatrudnienia
• utrata emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
• zakończenie pobierania świadczenia rodzicielskiego
• zakończenie pobierania stypendium doktoranckiego
• utrata zasądzonych alimentów lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu śmierci osoby zobowiązanej do tych świadczeń

W sytuacji utraty dochodu zawsze należy przedstawić wszystkie PITy za 2017 r. a także wszystkie świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia lub oświadczenie, które potwierdzą okres, w jakim dany dochód był uzyskiwany. Przy uzyskaniu dochodu w trakcie 2016 r. należy dostarczyć PIT z 2017 r. oraz nowe umowy, zaś przy uzyskaniu dochodu po 2017 r.nowe umowy, a także zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach za kolejny miesiąc od uzyskania dochodu.

Osoby, które przez cały rok bazowy i później – aż do momentu złożenia wniosku uzyskiwały ciągłe dochody z tych samych tytułów (np. praca u tego samego pracodawcy) nie muszą dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających ich dochody.

WAŻNE! Jeżeli po utracie zatrudnienia (lub innej pracy zarobkowej) lub po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, w ciągu 3 miesięcy powróci się do tego samego pracodawcy lub rozpocznie się nową działalność gospodarczą dochód z tych tytułów traktowany będzie jako ciągłość.

Do dochodu rodziny wlicza się:

dochód rozliczany w Urzędzie Skarbowym – organ sam pobiera tę informację
gospodarstwo rolne (obszar minimum 1 ha przeliczeniowy lub 1 ha fizyczny bądź udziały z takiej powierzchni) – należy wykazać powierzchnię na oświadczeniu, w formie nakazu płatniczego lub zaświadczenia
dochody opodatkowane w formie ryczałtu lub karty podatkowej – należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
dochody inne niż opodatkowane na ogólnych zasadach – wymienione w załączniku nr ZSR-05 (m.in. stypendia, alimenty, zasiłki chorobowe z KRUS).

Szczegółowe informacje zawsze znajdą Państwo we wniosku.

UWAGA! Świadczenie przyznawane jest na okres zasiłkowy (od 1 października do 30 września kolejnego roku). Od momentu uzyskania prawa do świadczenia, na osobie pobierającej ciąży obowiązek zgłaszania wszelkich zmian, które mają wpływ na prawo do jego pobierania (np. uzyskanie nowego dochodu, zmianę pracodawcy, zmiany w składzie rodziny czy wyjazd członka rodziny do pracy za granicę)! Niezgłoszenie zmiany może powodować konieczność zwrotu świadczeń.

Formularze

   Wniosek na fundusz alimentacyjny

  ZFA_oświadcz. o osobach zobowiązanych do alimentacji

   Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym_ZFA-03

   Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego_ZFA-05

   Zaświadczenie o zarobkach

   Zmiana numeru konta

Akty prawne